Telefon: +420 725 994 779
Provozní doba: Po-Pá 08:00-16:00

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
NOVAVISIO s.r.o.
se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 889,
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
identifikační číslo: 05182344
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93975 (dále jen „Zhotovitel“).
Aktuální znění Všeobecných podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) je k dispozici na internetové adrese www.novavisio.net.
Dodávky, plnění a nabídky Zhotovitele se realizují na základě těchto obchodních podmínek a odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, když je Zhotovitel písemně potvrdí v rámci potvrzení objednávky či uzavřené smlouvy.

verze ke stažení


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Zhotovitele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě potvrzení objednávky, nebo smlouvy uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“). Tyto obchodní podmínky se vztahují také na předsmluvní činnost, tedy na jednání o uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
1.2. Dílo:
1.2.1. Na základě uzavřeného smluvního vztahu dle čl. 2 těchto obchodních podmínek se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, riziko a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli cenu Díla, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo v Potvrzení objednávky dle bodu 2.4. těchto obchodních podmínek. Konkrétní specifikaci Díla obsahuje Smlouva či Potvrzení objednávky. Předmětem Díla je zpravidla úprava nemovité věci, tj. instalace výrobků Zhotovitelem, a to zejména hliníkových plotů, pergol a markýz.
1.2.2. Úpravou nemovité věci se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti stavby.
1.3. Objednatel se považuje za podnikatele v případě, že se jedná o právnickou osobu, dále v případě, že je Objednatelem fyzická osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
1.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého Potvrzení objednávky nebo Smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu obchodních podmínek do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad textu obchodních podmínek v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek.
1.6. V případě, že je Objednatel podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vztahující se na podnikatele.
1.7. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smluvní vztah, a to zejména s osobami, které již dříve porušily obchodní podmínky, Smlouvu nebo jinak poškodily Zhotovitele.

2. OBJEDNÁVKA OBJEDNATELE A VZNIK SMLOUVY
2.1. „Poptávka“ – Každá Poptávka Objednatele adresována Zhotoviteli, je zpravidla (doručována) elektronicky (e-mailem) či písemně na kontaktní adresu Zhotovitele.
2.2. „Nabídka“ - Na základě Poptávky Objednatele je Objednateli ze strany Zhotovitele učiněna nezávazná písemná Nabídka.
2.3. „Objednávka“ - V případě souhlasu Objednatele s touto Nabídkou, zašle Objednatel Zhotoviteli již závaznou Objednávku.
2.4. „Potvrzení objednávky“ – V případě akceptace Objednávky ze strany Zhotovitele, je Zhotovitelem vyhotoveno Potvrzení objednávky (popř. návrh Smlouvy, kde mohou být ještě upřesněny parametry Díla), kdy toto Potvrzení objednávky, popř. návrh smlouvy, odešle Objednateli. Obsah Potvrzení objednávky je pro obě smluvní strany zcela závazný až od okamžiku doručení Potvrzení objednávky Objednateli, popř. až podpisem smlouvy ze strany Objednatele a Zhotovitele
2.5. Poptávka Objednatele a nezávazná Nabídka ze strany Zhotovitele jsou považovány pouze za předsmluvní jednání, které nemá vůči stranám právní účinky.
2.6. Nezávazná poptávka může být objednatelem učiněna rovněž prostřednictvím formuláře uvedeného na adrese: https://www.novavisio.net/kontakt/.
2.7. K uzavření smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem dochází v těchto případech:
2.7.1. Doručením Potvrzení objednávky Objednateli;
2.7.2. Podpisem písemné smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
Uzavřením smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle toho odstavce obchodních podmínek vzniká právně závazkový vztah (dále též společně jen „Smlouva“).
2.8. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách Zhotovitele je informativního charakteru a Zhotovitel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto reklamního zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.9. Potvrzení objednávky nebo Smlouva určuje předmět plnění (Dílo) a musí obsahovat zejména uvedené parametry:
Specifikaci Objednatele, název výrobku a technická specifikace, cenové ujednání, platební podmínky, kontaktní osobu, telefonní spojení, číslo faxu (pokud tímto Objednatel disponuje), e-mail, předběžný termín instalace výrobku Zhotovitelem u Objednatele, jakož i přesnou adresu, na které má být Dílo provedeno. Veškeré případné změny a doplnění objednávky nad rámec Potvrzené objednávky nebo Smlouvy vyžadují schválení Zhotovitele písemnou formou.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PŘEDMĚT DÍLA
3.1. Případné změny v předmětu Díla budou Zhotovitelem provedeny pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatku, postupuje Zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle původní Smlouvy; nemůže-li Zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se termín plnění o dobu jednání o dodatku ke Smlouvě.
3.2. Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli sdělil veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
3.3. V ceně předmětu plnění není lešení a jeřáb, pokud není uvedeno ve Smlouvě nebo Nabídce jinak.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
4.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péči a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, zejména stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.
4.2. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele staveniště, na kterém bude probíhat realizace Díla v souladu se Smlouvou.
4.3. Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý podnikatel realizující Smlouvu. V souladu se Smlouvou je Zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se Dílo realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo subdodavatelé podléhají řízení Zhotovitele a nejsou považováni za zaměstnance Objednatele a nic, co je obsaženo ve Smlouvě nebo jakékoliv dohodě sjednané Zhotovitelem se zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli na straně jedné a Objednatelem na straně druhé.
4.4. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění určitých stavebních prací, služeb a dodávek své subdodavatele.
4.5. V případě, že zhotovitel použije k provádění Díla jinou osobu, než která je v zaměstnaneckém poměru u Zhotovitele, odpovídá za provedení Díla touto třetí osobou stejně, jako by jej prováděl sám.
4.6. Zhotovitel je povinen obstarat provedení Díla pouze pracovníky, kteří pro daný předmět činnosti mají všechna právními předpisy požadovaná oprávnění, včetně povolení k pobytu pro cizince.
4.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo prováděno vyškolenými, spolehlivými a plně profesionálními kvalifikovanými pracovníky.
4.8. V případě, že nebude stavební připravenost, zejména rovinnost v souladu s ČSN 73 0210-1, může zhotovitel provést po vzájemné dohodě s Objednatelem úpravu rovinnosti a stavební přípravy, která není součástí ceny uvedené v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě.
4.9. Před prováděním prací může Zhotovitel zpravidla provést ověření skutečností a zaměření výrobků na stavbě, odsouhlasení technického, konstrukčního, barevného řešení Objednatelem.
4.10. Uzavřením smluvního vztahu Objednatel prohlašuje, že se seznámil s provedením konstrukce, považuje ji za kompletní a dostačující k řádnému provedení Díla s tím, že zároveň prohlašuje, že nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat žádné náklady vyplývající z titulu případných rozdílů mezi Nabídkou Zhotovitele, uvedenými podklady a skutečným provedením Díla, které bude výsledkem plnění Zhotovitele podle uzavřené Smlouvy.
4.11. Veškeré stavební a technologické práce Zhotovitel realizuje v souladu s ČSN normou a s obecně platnými technologickými předpisy pro výstavbu, platnými v době provedení Díla.
4.12. Zhotovitel je odpovědný za zachování předepsaných vlastností Díla po stanovenou záruční dobu.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE
5.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla. Rozsah součinnosti Objednatele bude stanoven v závislosti na konkrétním předmětu Smlouvy.
5.2. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
5.3. Součinností Objednatele se rozumí zejména:
5.3.1. Zpřístupnění staveniště, jakož i stavby pro řádné provedení Díla;
5.3.2. Informování Zhotovitele o stavu nemovité věci, na které má být Dílo realizováno, dále o skutečnostech důležitých pro přijetí bezpečnostních opatření ze strany Zhotovitele, jakož i o možných rizicích, které při provádění Díla hrozí;
5.3.3. Poskytnutí Zhotoviteli přístup k elektrickému zdroji, potažmo v případě nutnosti k jiným zdrojům energie.
5.4. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané Objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provedení Díla, není povinností Zhotovitele obstarat si chybějící údaje, informace nebo data, ale toto je povinností Objednatele.
5.5. Nehledě na odchylná ustanovení Smlouvy nebo těchto podmínek, v souladu s ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, není Zhotovitel odpovědný za následky vyplývající z nevhodného příkazu nebo věci, které mu byly předány Objednatelem nebo subjektem oprávněným jednat jménem Objednatele za předpokladu, že:
a) upozornil Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost takového příkazu nebo věci a Objednatel nadále trval na jejich provedení či užití, nebo;
b) Zhotovitel s vynaložením odborné péče nesprávnost a neúplnost zjistit nemohl;
Zhotovitel není v tomto případě odpovědný za případné škody na Díle, dosažení požadované kvality Díla a termínu úplného provedení Díla sjednaného ve Smlouvě.

6. PORUCHY VE VÝROBĚ ZHOTOVITELOVA DODAVATELE
6.1. Poruchy ve výrobě dodavatele Zhotovitele a taková přerušení provozu dodavatele Zhotovitele, na kterých je závislá realizace Díla, a to i takové, které jsou způsobeny vyšší mocí, jako je válka, nedostatek energií, sabotáž, stávky a výluky, přírodní katastrofy apod., nebo jsou důsledkem jiných nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, jako např. potíže při obstarávání materiálu, havárie strojů, nedostatek dopravních prostředků atd., umožňují nedodržení sjednaných dodacích termínů a cen.
6.2. Takto způsobené nastalé překročení dodací lhůty neopravňuje Objednatele, aby odstoupil od Smlouvy nebo aby činil Zhotovitele odpovědného za vzniklou škodu. Pokud by bylo natrvalo zabráněno poskytnutí plnění, je každá ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody jsou rovněž vyloučeny. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat o skutečnosti, že nastaly výše uvedené okolnosti.

7. STAVENIŠTĚ
7.1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a nadbytečný odpad bez zbytečného odkladu odstranit.
7.2. Objednatel není oprávněn bránit Zhotoviteli nebo osobám, které jsou ve smluvním vztahu se Zhotovitelem, v přístupu na staveniště.
7.3. Po dokončení a předání Díla je Zhotovitel povinen nejpozději ve lhůtě do pěti dnů staveniště vyklidit.

8. STAVEBNÍ DENÍK, MONTÁŽNÍ DENÍK
8.1. Zhotovitel vede stavební nebo montážní deník, popřípadě deníky oba, pokud je k tomu povinen v souladu s ust. § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., v platném znění (dále jen „Deník").
8.2. Objednatel je v tomto případě povinen vyjadřovat se k zápisům v Deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Deníku Objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8.4. Montážní deník bude osobou pověřenou prováděním Díla každý den, a to vždy po skončení prací, opatřen datem a vlastnoručním podpisem, spolu s čitelným přepisem jména odpovědné osoby.
8.5. Objednatel má právo kdykoliv do montážního deníku nahlížet. Jakékoliv změny je však oprávněn provádět pouze se souhlasem Zhotovitele, a to tak, že u konkrétní změny uvede své jméno, datum a vlastnoruční podpis.
8.6. Montážní deník má Zhotovitel povinnost nechat fyzicky přítomný na staveništi v době průběhu prací, a po ukončení prací jej u sebe uschovat, jakož i zamezit jeho ztrátě, zničení nebo jakýmkoliv neoprávněným změnám v zápisu.
8.7. Montážní deník je Zhotovitel povinen po provedení díla, tj. jeho řádného dokončení a předání, archivovat.
8.8. Montážní deník je Zhotovitelem veden manuálně, v papírové podobě.

9. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI
9.1. Zhotovitel odpovídá za dostatečné seznámení a proškolení osob (zpravidla zaměstnanců), které používá pro plnění Díla, se zásadami bezpečnosti práce, které jsou součástí vnitřních předpisů Zhotovitele.
9.2. Zhotovitel odpovídá za dostatečné vybavení výše uvedených osob bezpečnostními pomůckami.
9.3. Na staveništi je zejména zakázáno manipulovat s nebezpečnými látkami a hořlavinami v takové míře, že mohou způsobit nebezpečí zranění osob na staveništi přítomných, anebo zničení samotného staveniště či majetku Objednatele zde umístěném.
9.4. Zhotovitel je dále povinen pověřit prováděním Díla pouze takové osoby, které jsou na dostatečně odborné úrovni a mají osvojeny postupy zacházení s nářadím a materiálem na staveništi umístěném.
9.5. Zhotovitel prohlašuje, že má vyřízeno Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancům – vztahující se na odpovědnost Zhotovitele za způsobení smrti, zranění nebo nemoci způsobené při výkonu jakýchkoliv prací či poskytování služeb při provádění Díla.

10. DODÁNÍ ZHOTOVENÉHO DÍLA
10.1. Zhotovitel provádí Dílo u Objednatele nebo na místě určeném Objednatelem v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě.
10.2. O předání a převzetí Díla bude sepsán a podepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno připadne Objednateli a jedno Zhotoviteli.
10.3. Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, a to včetně osob pověřených provedením Díla Zhotovitelem;
b) popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
e) prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
10.4. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, jakékoliv vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků;
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
10.5. Záruční doba na Dílo začne běžet ode dne předání a převzetí díla. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla.
10.6. V případě, že bude ke zhotovení Díla použit materiál Objednatele, je Zhotovitel povinen nakládat se svěřeným materiálem s péčí řádného hospodáře, po dokončení Díla předložit Objednateli soupis použitého materiálu a přebývající materiál vrátit na základě předávacího protokolu Objednateli.
10.7. Umožňuje-li to povaha Díla, lze dílo předávat i po takových částech, které samy o sobě jsou způsobilé k užití a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí Díla. Pro předávání Díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část Díla všechna ustanovení obdobně.
10.8. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s Objednatelem, provést Dílo i částečně a Objednatel je povinen částečné plnění převzít a uhradit částečnou cenu Díla, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.
10.9. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí Díla, popřípadě předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. Pokud se Objednatel nedostaví ani k opakovanému převzetí a předání Díla, má se za to, že Dílo je dokončeno řádně bez vad a nedodělků a je předáno a převzato dnem opakovaného předání.

11. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
11.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Dílo cenu, která je sjednána v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě, a to jedním z dohodnutých způsobů, případně jejich kombinací, jimiž jsou zejména:
11.1.1. Úhradou zálohy za cenu Díla na základě požadavku na zálohu v hotovosti, nebo bezhotovostně na účet Zhotovitele;
11.1.2. Úhradou ceny Díla v hotovosti v sídle Zhotovitele;
11.1.3. Úhradou ceny Díla bezhotovostně na účet Zhotovitele.
11.2. Cena Díla je platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení. Její výši je možné měnit pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
11.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud v průběhu realizace Díla, po podpisu Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem potvrzení objednávky, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena v potvrzení objednávky;
d) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení Díla.
Nastane-li některá z výše uvedených podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k písemnému odsouhlasení.
11.4. Při bezhotovostní úhradě se považuje cena Díla za řádně a včas zaplacenou, bude-li příslušná částka odpovídající vyúčtované výši připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře nejpozději poslední kalendářní den uvedené lhůty splatnosti.
11.5. V případě, že Zhotoviteli vzniknou náklady (resp. škoda) z důvodu marného výjezdu ve smyslu dle čl. V. odst. 5. Smlouvy, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli veškeré následující náklady nad rámec ceny Díla:
a) 500 Kč bez DPH / hodinu promeškaného času za každého montážníka, popř. technika, včetně času stráveného na cestě z místa sídla Zhotovitele do místa provádění Díla a zpět do místa sídla Zhotovitele a
b) cestovné ve výši 10 Kč / kilometr za každé vozidlo použité k cestě z místa sídla Zhotovitele do místa provádění Díla a zpět do místa sídla Zhotovitele a
c) paušální částku za promeškaný den ve výši 5000 Kč bez DPH.
11.6. V případě ukončení Smlouvy z důvodu na straně Objednatele a vrácení Díla zpět Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn ponížit částku pro vrácení uhrazenou Objednatelem o takovou částku, o niž se snížila hodnota předmětného Díla.
11.7. Po dokončení, předání a převzetí Díla nebo jeho části bude Zhotovitelem vystavena faktura. Splatnost vystavené faktury je stanovena na 14 dnů od data jejího vystavení, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.
11.8. Faktura bude obsahovat obvyklé náležitosti pro platební styk v České republice.
11.9. Objednatel není oprávněn vůči Zhotoviteli provádět jednostranné zápočty bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
11.10. Objednatel udělil uzavřením Smlouvy Zhotoviteli souhlas k zasílání daňových dokladů v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
11.11. Nedojde-li k úhradě faktury ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu, budou Objednateli doručeny výzvy – upomínky a následně dojde k vymáhání nezaplacených částek. Úroky z prodlení, náklady na upomínky a náklady na vymáhání mohou být Objednateli fakturovány. Objednatel se zavazuje tyto faktury uhradit.
11.12. Reklamace Díla ze strany Objednatele neopravňují samy o sobě Objednatele k nezaplacení vystavené faktury v řádném termínu, za předpokladu, že uvedené vady nemají vliv na funkčnost a užívaní dodaného produktu.
11.13. V případě, že Objednatel neuhradí do data splatnosti zálohovou fakturu vystavenou Zhotovitelem, Zhotovitel není povinen začít Dílo provádět.

12. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
12.1. Vyskytnou-li se na Díle případné vícepráce či méněpráce, budou projednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami výhradně formou dodatku ke Smlouvě nebo odsouhlasenému Potvrzení objednávky. Pokud nebudou případné vícepráce součástí standardní cenové nabídky Zhotovitele, budou oceněny dle cen obvyklých, pokud není ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínek uvedeno jinak. Zhotovitel předloží Objednateli cenový soupis k písemnému odsouhlasení. Stejně bude postupováno v případě omezení nebo rozšíření Díla bez vlivu na jeho cenu.
12.2. Vícepráce budou oceněny takto:
12.2.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v cenové nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny obvyklé;
12.2.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
12.2.3. k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
12.2.4. součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
12.2.5. k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
12.3. Méněpráce budou oceněny takto:
12.3.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle cenové nabídky;
12.3.2. vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
12.3.3. k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve své cenové nabídce;
12.3.4. součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve své cenové nabídce;
12.3.5. k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
12.4. Případné vícepráce budou Zhotovitelem fakturovány samostatně a to na základě jím provedeného písemného a Objednatelem odsouhlaseného soupisu.

13. SMLUVNÍ SANKCE
13.1. Smluvní pokuty jsou splatné do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti porušující smluvní stranou, a která má za následek placení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení.
13.2. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, a proto vůči němu nelze uplatnit žádné sankce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín provedení Díla, který je blíže specifikován v Potvrzení objednávky nebo ve Smlouvě, o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, která je pro řádné dokončení a předání Díla nezbytná.
13.3. V případě prodlení s dokončením Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na maximální výši této smluvní pokuty 10 % ceny Díla včetně DPH. Tato smluvní pokuta bude hrazena nejdříve po výzvě Objednatele k její úhradě. Zhotovitel uhradí tuto smluvní pokutu tak, že na Dílo vystaví konečnou fakturu dle dohodnuté ceny Díla a současně s touto konečnou fakturou vystaví Objednateli dobropis, jenž bude znít na výši smluvní pokuty, na kterou má Objednatel dle tohoto odstavce nárok. Dobropis bude Objednateli zaslán spolu s konečnou fakturou. Zaviní-li prodlení Zhotovitele byť jen zčásti Objednatel, nemůže proti Zhotoviteli uplatňovat žádné nároky z toho prodlení jinak plynoucí.
13.4. Zhotovitel dále není v prodlení s prováděním Díla či jeho postupnou realizací, pokud jeho prodlení je způsobeno výlučně klimatickými podmínkami, nejdéle po dobu vylučující technologicky realizaci předmětných prací.

14. TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY
14.1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností z této Smlouvy plynoucích některou ze smluvních stran.
14.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností z této Smlouvy bude považováno zejména:
a) delší jak devadesáti (90) denní prodlení Zhotovitele se splněním Díla nebo jeho částí;
b) delší jak čtrnácti (14) denní prodlení Objednatele s úhradou zálohové, dílčí či konečné faktury;
c) je-li při provádění Díla Zhotovitelem zjištěna překážka znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem v případě, nedokážou-li se smluvní strany dohodnout o změně Díla v přiměřené lhůtě;
d) trvání Objednatele na zjevně nesprávném pokynu či použití věci.
14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že Objednatel vstoupí do likvidace nebo je-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení.
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá jeho existenci, je povinna jí své písemné oznámení odeslat nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení od Smlouvy souhlasí.
14.4. Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu (což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí), vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po jejím uplynutí.
14.5. Doručením odstoupení od smlouvy Smlouva zaniká. Zanikají tak všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy plynoucí. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut a dále ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
14.6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením Díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného Díla. Jestliže nedojde mezi smluvními stranami k dohodě o této výši plnění, dohodly se smluvní strany, že se obrátí na soudního znalce s žádostí o zpracování znaleckého posudku. Smluvní strany shodně prohlašují, že posudek tohoto smluvního znalce je pro ně závazný a že částku obsaženou v posudku znalce smluvní strany zaplatí. Jde o částku, kterou bude Objednatel Zhotoviteli dlužit za provedené práce či naopak o přeplatek, který získal Zhotovitel neoprávněně od Objednatele.

15. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
15.1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je v případě přijímání úhrady ceny Díla od Objednatele v hotovosti či prostřednictvím platební karty Zhotovitel povinen vystavit Objednateli účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
15.2. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, obdrží Objednatel osobně od Zhotovitele či formou odkazu ke stažení těchto dokumentů nebo jako přílohu e-mailu. Objednatel s tímto postupem souhlasí.

16. PRÁVA Z VAD
16.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době, pokud byla sjednána.
16.2. Zhotovitel neodpovídá za takové vady Díla, které byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem, a to v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.
16.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
16.4. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
16.5. Zhotovitel dále neodpovídá za utěsnění kontaktní spáry pergoly a fasády domu. Zhotovitel provede zapravení pomocí polyuretanového tmelu, ale v případě že bude v tomto místě docházet k pronikání vody při dešti, případně v zimním období, tak není tento jev uplatnit jako reklamaci ze strany objednatele.
16.6. Objednatel je povinen vady reklamovat u Zhotovitele způsobem stanoveným v Reklamačním řádu Zhotovitele, který je přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek a který případně upravuje další, ve Smlouvě či těchto Všeobecných obchodních podmínkách neupravené skutečnosti.


17. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VÝHRADA VLASTNICTVÍ
17.1. Až do úplného zaplacení sjednané ceny za Dílo zůstává zhotovené Dílo ve vlastnictví Zhotovitele.
17.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho zničení až do jeho předání Objednateli. Své odpovědnosti se však zprostí, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak, např. v důsledku působení vyšší moci.
17.3. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem provedení Díla, tj. jeho dokončením a předáním Zhotovitelem Objednateli.
17.4. Přechod nebezpečí škody nebo zničení Díla na Objednatele může nastat i v případě, kdy Objednatel bez vážného důvodu odmítne dokončené Dílo převzít.
17.5. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně Zhotovitele bylo způsobeno jednáním Objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Objednatel povinen dle zákonných ustanovení, Smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek.
17.6. Nároky Objednatele na náhradu újmy dle ust. § 2894 občanského zákoníku jsou vyloučeny, pokud újma nebyla způsobena na základě zavinění Zhotovitele. V případě vzniku újmy Objednatele na základě zavinění Zhotovitele, odpovídá Zhotovitel za jakoukoliv újmu pouze do výše ceny Díla bez DPH.
17.7. Nárok Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy vznikne za zákonem stanovených podmínek.

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ, VYŠŠÍ MOC
18.1. Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel prezentoval fotografie Díla na svých webových stránkách, webových stránkách svých obchodních partnerů a na sociálních sítích jako je např. Facebook nebo Instagram.
18.2. V případě, že Zhotoviteli vzniknou náklady (resp. škoda) z důvodu marného výjezdu ve smyslu dle čl. V. odst. 5. Smlouvy, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli veškeré následující náklady nad rámec ceny Díla:
a) 500 Kč bez DPH / hodinu promeškaného času za každého montážníka, popř. technika, včetně času stráveného na cestě z místa sídla Zhotovitele do místa provádění Díla a zpět do místa sídla Zhotovitele (min. 5000 Kč bez DPH) a
b) cestovné ve výši 10 Kč bez DPH / kilometr za každé vozidlo použité k cestě z místa sídla Zhotovitele do místa provádění Díla a zpět do místa sídla Zhotovitele a
c) paušální částka za promeškaný den ve výši 5000 Kč bez DPH
18.3. V případě ukončení Smlouvy z důvodu na straně Objednatele a vrácení Díla zpět Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn ponížit částku pro vrácení uhrazenou Objednatelem o takovou částku, o niž se snížila hodnota předmětného Díla.
18.4. Pokud je kterákoliv smluvní strana Smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle Smlouvy (včetně zejména povinnosti zahájit, pokračovat a dokončit provádění Díla) v důsledku událostí vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí druhé smluvní straně ihned, jakmile je to možné, s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená smluvní strana vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci, co nejdříve je to možné. Pokud smluvní strana v plném rozsahu a nepřetržitě dodržovala své povinnosti vyplývající z tohoto článku Smlouvy, pak bude vyvázána z plnění svých příslušných nesplněných povinností podle Smlouvy ode dne takového oznámení do doby, kdy taková událost vyšší moci přestane existovat.
18.5. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména:
a) Válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoliv), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku;
b) Povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy;
c) Stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;
d) Přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu.
18.6. Objednatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
19.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Objednatel na stránce www.novavisio.net. Objednatel tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi (pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámil.

20. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
20.1. Oznámení týkající se vztahů Objednatele a Zhotovitele musí být doručena jedním z následujících způsobů:
20.1.1. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou doporučeného dopisu;
20.1.2. Prostřednictvím elektronické pošty na elektronické adresy vyplývající ze vzájemné komunikace mezi smluvními stranami.
20.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
20.3. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám. Není vyloučeno, aby si smluvní strany v konkrétním případě ujednaly postup odchylný od tohoto ustanovení obchodních podmínek.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.1. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, případně pokud by ve Smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy ukáže být zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy dle ust. § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
21.2. Veškeré spory mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo odsouhlaseného Potvrzení objednávky uzavřené dle těchto obchodních podmínek budou nejdříve řešeny smírnou cestou.
21.3. Smlouvy či odsouhlasené Potvrzení objednávky uzavřené dle těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy či odsouhlasené Potvrzení objednávky odkazující na tyto obchodní podmínky se řídí výhradně právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dalšími související hmotně právními a procesně právními předpisy.
21.4. Spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek, jednotlivých Smluv a Potvrzení objednávek nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je soud nacházející se v místě sídla Zhotovitele.
21.5. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno také na internetových stránkách Zhotovitele www.novavisio.net. Uzavřením smluvního vztahu se Zhotovitelem Objednatel potvrzuje, že se seznámil v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi Objednatelem a Zhotovitelem řídil podmínkami Smlouvy či Potvrzením objednávky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
21.6. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou vedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem, který je v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci.
21.7. Zhotovitel je oprávněn k provedení Díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
21.8. Pokud vztah založený Smlouvou nebo Potvrzením objednávky, uzavřený dle těchto obchodních podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
21.9. V rámci obchodního vztahu se zahraničním Objednatelem je rozhodující znění těchto obchodních podmínek v českém jazyce.
21.10. V případě prodlení Objednatele s platbou, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli náklady spojené s vymáháním dlužné částky, a to i náklady vynaložené na činnost třetích osob, např. inkasních agentur nebo advokátních kanceláří.
21.11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1. 1. 2021. Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Změnou těchto obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek Zhotovitele je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Zhotovitele.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 1. 1. 2021

Potřebujete poradit s výběrem nebo zjistit cenu?

Kontaktujte nás, jsme tu pro vás

Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Upravit nastavení Odmítnout vše Povolit vše

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít